За категоријата "Лозарство"

Во оваа категорија можете да поставувате прашања и давате одговори се што е поврзано со лозарството.
Подигнување на нови лозови насади, за која сорта да се одлучите и каде може да се набави, одредување на технолошка зрелост, средства за заштита, начин на примена и така натаму.